Difference between revisions of "QS"

From 한양 위키
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 +
[[파일:QS WUR.jpg|오른쪽|프레임없음]]
 
* QS 공식 홈페이지 https://www.topuniversities.com/
 
* QS 공식 홈페이지 https://www.topuniversities.com/
 
* QS 홈페이지 한양대 페이지 https://www.topuniversities.com/universities/hanyang-university
 
* QS 홈페이지 한양대 페이지 https://www.topuniversities.com/universities/hanyang-university

Revision as of 10:38, 27 November 2019

QS WUR.jpg
  1. QS세계대학평가
  2. QS아시아대학평가
  3. QS세계대학취업능력순위